Regulamin sklepu internetowego | Kraina Eksperymentów | Kraina Eksperymentów
ZABAWKA ROKU 2023
KUP NAGRODZONY ZESTAW >

Regulamin sklepu internetowego krainaeksperymentow-zgora.pl

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczeni usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego krainaeksperymentow-zgora.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.krainaeksperymentow-zgora.pl, za pośrednictwem którego Klient może m.in. składać zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Małgorzatą Zubaszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kraina Eksperymentów Małgorzata Zubaszewska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w celu prowadzenia sprzedaży przez Internet oraz świadczenia niezbędnych w tym zakresie usług drogą elektroniczną;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. Administrator – Małgorzata Zubaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kraina Eksperymentów Małgorzata Zubaszewska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leopolda Okulickiego 29/46;
 12. Ustawa o podatku od towarów i usług – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106);
 13. Sklep stacjonarny – sklep znajdujący się w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 32c/9.
 1. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.krainaeksperymentow-zgora.pl oraz zasady korzystania z usług przeznaczonych dla Klientów Sklepu;

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3 Dostępny pod adresem www.krainaeksperymentow-zgora.pl Sklep internetowy prowadzony jest przez Małgorzatę Zubaszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kraina Eksperymentów Małgorzata Zubaszewska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leopolda Okulickiego 29/46, 65-559 Zielona Góra, NIP: 9241745290, REGON: 081192841, określany dalej również jako Kraina Eksperymentów lub Sprzedawca;

2.4 Pytania dotyczące wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres e-mail: sklep@krainaeksperymentow-zgora.pl lub pod numerami telefonów: 532-014-933, (opłata według cennika właściwego operatora);

2.5 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego.

2.6 Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari,

b) minimalna rozdzielczość ekranu: 360 px,

2.7 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

2.8 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kraina Eksperymentów zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego w stosunku do osób, które nie ukończyły osiemnastu lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

2.9 Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.krainaeksperymentow-zgora.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

2.10 Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, właściwości chemiczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

2.11 Towar prezentowany w Sklepie internetowym to także szkło laboratoryjne i substancje chemiczne i jest przeznaczony dla dzieci od lat trzech i powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej;

 1. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1 Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie rejestrując swoje konto Klienta lub bez rejestracji;

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu;

3.3 Klient rejestrując konto zyskuje dostęp do historii swoich zakupów oraz stały dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich samodzielnej modyfikacji przez okres, w którym Administrator uprawniony jest do ich przetwarzania w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie dokumentowania sprzedaży. Ponadto, konto Klienta umożliwia łatwy zwrot zakupionego Towaru;

3.4 Klient w dowolnym momencie może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie swojego konta Klienta, wysyłając e-mail na adres: biuro@krainaeksperymentow-zgora.pl;

3.5 W przypadku zakupów bez rejestracji, Klient wraz z wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia otrzyma login i hasło, które umożliwiają mu założenie Konta Klienta również na etapie finalizacji zamówienia, m.in. w celu śledzenia etapu realizacji zamówienia, zmiany adresu dostawy lub zwrotu albo reklamacji zakupionego Towaru;

3.6 Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), tj. w celu realizacji umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na okres niezbędny do jej realizacji zgodnie z Regulaminem oraz w okresie późniejszym przez okres niezbędny do realizacji zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie z uwzględnieniem terminów wynikających z realizacji przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie sprzedaży przez Internet. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zamówienia. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usługi mogą być udostępniane podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom i organom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów;

3.7 Klienci, którzy zarejestrowali konto Klienta mają stały dostęp do swoich danych i możliwość ich poprawienia logując się do swojego konta poprzez stronę www.krainaeksperymentow-zgora.pl. Niezależnie od posiadania konta Klienta, Klient ma również prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Klient w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możliwość skorzystania z przysługujących praw zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie. W celu egzekwowania powyższych praw należy zwrócić się do Administratora na adres e-mail: biuro@krainaeksperymentow-zgora.pl;

3.8 Kraina Eksperymentów może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) za pośrednictwem Sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Krainę Eksperymentów za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Krainy Eksperymentów;

3.9 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Krainy Eksperymentów.

3.10 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów Sklepu oraz dla Krainy Eksperymentów,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

3.11 Zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.krainaeksperymentow-zgora.pl/Sklep, dokonać wyboru Towaru według rodzaju oraz ilości, a następnie wykonać kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej;

4.2 Wybór zamawianego przez Klienta Towaru jest dokonywany poprzez jego dodanie do koszyka;

4.3 W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięci przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej;

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające:

a) nazwę Towaru,

b) ilość Towaru,

c) jednostkową oraz łączną cenę zamawianego Towaru,

d) wybrany rodzaj oraz koszt dostawy,

e) wybraną metodę płatności,

4.5 W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”;

4.6 Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Krainą Eksperymentów Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

4.7 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;

4.8 Promocje nie łączą się ze sobą. W jednym zamówieniu możliwe jest użycie jednego kodu rabatowego.

 1. Dostawa i odbiór osobisty

5.1 Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście w Sklepie stacjonarnym w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni powszednie oraz w Soboty od 10.00 do 19.00. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem tel.: 532-014-933.

5.2 Dostawa Towaru odbywa się na terenie Polski pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

5.3 Dostawa, pod wskazany w Zamówieniu adres Klienta (tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), zamówionego Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej aktualnie współpracującej z Krainą Eksperymentów. Kraina Eksperymentów nie realizuje dostawy zamówionego Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

5.4 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;

 1. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towaru podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, z tym podatek VAT;

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Krainy Eksperymentów: 59105019111000009727868649,

b) płatnością w systemie Przelewy24.pl,

c) gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.

6.3 Kraina Eksperymentów nie przewiduje możliwości składania i realizowania Zamówienia z opcją płatności za pobraniem (gotówką przy odbiorze).

 1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7.8;

7.2 Bieg terminu do odstąpienia:

a) od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcie w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 4.11 rozdziału IV Regulaminu;

7.3 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Krainie Eksperymentów oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej poprzez przesłanie je na adres Krainy Eksperymentów: ul. Wyszyńskiego 32c/9, 65-001 Zielona Góra, przy wykorzystaniu wzoru formularza dostępnego tutaj.

7.4 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą;

7.5 Kraina Eksperymentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem punktu 7.6. Kraina Eksperymentów dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kraina Eksperymentów może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili faktycznego zwrotu Towaru przez Konsumenta;

7.7 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Krainie Eksperymentów niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Towar należy odesłać na adres Krainy Eksperymentów: ul. Wyszyńskiego 32c/9, 65-001 Zielona Góra wraz z wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym tutaj;

7.8 Konsument jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;

7.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru;

7.10 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów w zakresie usługi dotyczącej zapakowania Towaru na prezent, które zgodnie z punktem 4.11 rozdziału IV Regulaminu zostały w pełno wykonane przez Krainę Eksperymentów oraz w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. Reklamacje dotyczące Towaru i Gwarancja

8.1 Kraina Eksperymentów zobowiązana jest dostarczyć Towar wolny od wad i jest odpowiedzialna względem Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta. Odpowiedzialność Krainy Eksperymentów z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami;

8.2 Reklamacja zakupionego Towaru należy złożyć pisemnie na adres: Kraina Eksperymentów, ul. Wyszyńskiego 32c/9, 65-001 Zielona Góra z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego tutaj;

8.3 Przy składaniu reklamacji Kraina Eksperymentów zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Krainy Eksperymentów, a także w miarę możliwości dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż bądź jego kserokopii;

8.4 Kraina Eksperymentów zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Kraina Eksperymentów zobowiązuje się informować Klienta o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji;

8.5 Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na swój koszt na adres: Kraina Eksperymentów, ul. Wyszyńskiego 32c/9, 65-001 Zielona Góra;

8.6 W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty wymiany lub naprawy Towaru, w tym koszty przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Kraina Eksperymentów;

 1. Postanowienia końcowe

9.1 Kraina Eksperymentów jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Kraina Eksperymentów nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i pisemnej zgody pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;

9.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Krainą Eksperymentów a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

9.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Krainą Eksperymentów a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Krainy Eksperymentów;

9.4 Klientowi będącemu Konsumentem z Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej;

9.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zamówienie
Scroll to Top